Hamburskie

Przodkami dzisiejszych kur hamburskich by?y kury znane pod nazw? 'Hamburg'. Hodowano je na terenie Niemiec i Wielkiej Brytanii ju? na pocz?tku XVIII wieku. Oba te kraje, a tak?e Holandia, przypisuj? sobie fakt stworzenia rasy kury hamburskiej. Dzisiaj trudno ustali?, gdzie tak naprawd? powsta?a ta ciekawa rasa, przyjmuje si? wi?c, ?e w Anglii stworzono odmiany jednobarwne, a w Holandii o kreskowanym rysunku. Z ca?? pewno?ci? wiadomo te? , ?e w Wielkiej Brytanii wyhodowano wersj? miniaturow? kury hamburskiej.
Ptaki te trzymane by?y pocz?tkowo jedynie dla u?yteczno?ci nie?nej, potem doceniono tak?e ich elegancki wygl?d. Krzy?owano je z innymi ozdobnymi rasami dla uzyskania coraz ciekawszych efektów. Cia?o kury hamburskiej jest wyd?u?one, linia grzbietu opada ku ty?owi. G?owa tak?e jest do?? d?uga, zaopatrzona w grzebie? ró?yczkowy o wystaj?cym, zaokr?glonym delikatnie kolcu. Oczy w kolorze jasnobrunatnym u kur jasnych lub br?zowoczerwonym u ciemniejszych. Po bokach g?owy znajduj? si? okaza?e, niemal okr?g?e, bia?e zausznice ?redniej wielko?ci. Nogi s? barwy czarnoniebieskiej. Kogut nosi nisko szeroko rozpi?ty, bogato upierzony ogon, co nadaje jego sylwetce nieco ba?anciego wygl?du.