Kury w?oskie: w?oszka kuropatwiana, w?oszka srebrna

W?oska rasa kur, w hodowli od po?owy XIX w. miniatur? wyhodowano w Niemczech w 1920 roku.

Obecnie znane jest 22 odmiany barwne. Kura du?a, ale lekkiej budowy, tu?ów noszony jest poziomo, ogon lekko wzniesiony. Grzebie? du?y prosty, g??boko wycinany u koguta, u kury opadaj?cy na bok nogi zawsze ?ó?te. Rasa bardzo nie?na, szybko dojrzewaj?ca, bia?a odmiana da?a pocz?tek leghornom.